تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 96-95
مشاهده تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 96-95

آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی هر ساله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در قالب خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه همکار مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از طی مراحل مختلف ارزیابی موفق به دریافت تایید صلاحیت مربوطه می گردد. این ششمین سال پیاپی است که پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، آزمایشگاه کالیبراسیون موفق به دریافت تایید صلاحیت مذکور شده است.

تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 97-96
Read More +

تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 97-96

آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی هر ساله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در قالب خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه همکار مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از طی مراحل مختلف ارزیابی موفق به دریافت تایید صلاحیت مربوطه می گردد. این ششمین سال پیاپی است که پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، آزمایشگاه کالیبراسیون موفق به دریافت تایید صلاحیت مذکور شده است.

تایید صلاحیت ایزو 17025-98-95
مشاهده تایید صلاحیت 17025

تایید صلاحیت ایزو 17025-98-95

آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 پس طی مراحل مختلف موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 17025 شده و پس از طی مراحل ارزیابی موفق به دریافت تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ایزو 17025 از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) شده است.

بالا