کالیبراسیون انواع ظروف آزمایشگاهی شیشه ای نظیر انواع بالن، پیپت، بورت، مزور و ...
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
ارائه خدمات کالیبراسیون ظروف حجمی

آزمایشگاه حجم آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه حجم آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت حجم به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. ارائه خدمات متنوع کالیبراسیون انواع ظروف حجمی آزمایشگاهی نظیر انواع پیپت ها، بورت ها، مزور ها، بالن های حجم سنجی و همچنین انواع بورت های پیستوی با عملکرد اتوماتیک.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک یکی از پرکابرد ترین تجهیزات و دستگاه ها به خصوص در آزمایشگه های شیمی و فیزیک ظروف و ابزارآلات شیشه ای می باشند. بورت ها، بالن ها، مزورها، پیکنومترها و سایر ظروف اندازه گیری حجیم از ابتدایی ترین تجهیزات اندازه گیری در آزمون های شیمیایی می باشند که باید حسب نیاز در بازه های زمانی مناسب کالیبره شوند. این ابزارآلات در آزمایشگاه حجم مورد واسنجی قرار گرفته و این دسته از خدمات در محل آزمایشگاه کالیبراسیون ارائه می شود. بدین منظور ظروف حجم سنجی پس از فراهم شدن مقدمات کار با استفاده از ترازوی مناسب و روش توزین واسنجی می شوند. خدمات کالیبراسیون انواع دیگر ظروف آزمایشگاهی که نیازمند خدمات کالیبراسیون حجم می باشند از جمله خدمات دیگر آزمایشگاه حجم می باشد. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه جرم به شرح زیر می باشد:

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه ­گیری

گستره

بهترین توان اندازه ­گیری ±

ظروف حجمی شیشه ای

بالن ژوژه

5 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 - 200 mL

(0.1223 V - 8E-5) mL, V in mL

250 mL to 1 L

(0.1222 V + 0.0761) mL, V in mL

1 - 5 L

(0.12225 V + 0.6497) mL, V in mL

بورت

1 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 - 200 mL

)0.1223 V - 8E-5) mL, V in mL

پیپت

0.5 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 - 200 mL

(0.1223 V - 8E-5) mL, V in mL

پیکنومتر

1 - 50 mL

(0.0648 V + 0.0042) mL, V in mL

100 - 200 mL

(0.0649 V + 0.0002) mL, V in mL

استوانه مدرج

5 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

200 to 1000 mL

(0.1223 V - 8E-5) mL, V in mL

250 mL to 1L

(0.1222 V + 0.0761) mL, V in mL

1 - 5 L

(0.12225 V + 0.6497) mL, V in mL

پیمانه های حجمی

5 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 - 200 mL

(0.1223 V - 8E-5) mL, V in mL

250 mL to 1 L

(0.1222 V + 0.0761) mL, V in mL

up to 5 L

(0.12225 V + 0.6497) mL, V in mL

5 - 20 L

(0.1313 V + 13.283) mL, V in mL

 

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه­ گیری

گستره

بهترین توان اندازه­ گیری ±

ظروف حجمی پیستونی

دسپنسر

0.1 -50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 mL

12.2 mL

بورت پیستونی

0.1 - 50 mL

(0.1222 V + 0.0021) mL, V in mL

100 mL

12.2 mL

 

 

 

 

 

بالا