برنامه ممیزی داخلی سال 1396 آزمایشگاه کالیبراسیون

اهمیت ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت بر کسی پوشیده نیست. برخی از مهمترین دلایل این امر مشتمل بر موارد زیر است:

1) حصول اطمینان از تحقق برنامه‌های تعیین شده در راستای دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان.
سازمان ها در راستای اجرای استانداردهای ایزو اقدام به تدوین خط مشی ها و اهداف سازمانی و فرآیندی می کنند و ممیزی داخلی ابزار مناسبی برای مطمئن شدن مدیران از اجرای صحیح کارها و حرکت مطابق برنامه و اهداف است.مدیران سازمان ها از طریق گزارشات ممیزی داخلی می توانند عملکرد سازمان خودشان را بررسی و تحلیل کنند.

2) حصول اطمینان نسبت به برآورده ساختن (یكسری) نیازمندی‌ها
نیازمندی های مختلفی در سازمان ها وجود دارد، نیازمندی ها و الزاماتی که استانداردهای ایزو به سازمان ها می دهد، نیازمندی های مشتری، الزامات و نیازمندی های قانونی و همچنین الزمات سازمانی.  با ممیزی داخلی می توان برآورده شدن این الزامات را بررسی کرد.

3) تعیین انطباق یا عدم‌انطباق سیستم مدیریت با استاندارد و معیارهای مورد نظر.
هر واحدی کارهایی را باید در قالب مستندات فرآیندی انجام دهد، اینکه هر واحد آیا کارش را صحیح انجام میدهد یا خیر؟ آیا مطابق استاندارد گام برمیدارد یاخیر و سوالات مشابه را می توان از طریق ممیزی داخلی مشخص کرد. با ممیزی داخلی می توان فهمید چقدر با استاندارد انطباق داریم و میزان عدم انطباق های سازمان ما چه میزان است.

4) بررسی امكان بهبود سیستم مدیریت كیفیت  
ممیزی های سیستمی در استانداردهای ایزو این امکان را به سازمانها می دهند تا در کنار این ممیزی ها فرصت های بهبود و فرصت هایی که می تواند به پیشرفت سازمان کمک کند را شناسایی کنند و با اجرای این فرصت ها سودآوری سازمان را بالا ببرند. این فرصت در ممیزی های صدور گاهاً بیشتر از ممیزی های داخلی شناسایی می گردند.

با توجه به اهمیت ممیزی داخلی، آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی در راستای برنامه های مدون سال 1396 خود در زمینه استاندارد ایزو 17025 برنامه ممیزی داخلی را در تاریخ های 26 تیر و 9 مرداد طی دو مرحله به انجام خواهد رساند. این ممیزی با همکاری یکی از بهترین ممیزان و سر ارزیابان خدمات کالیبراسیون در کشور انجام خواهد شد.

بالا