اصول اندازه‌گیری 

اندازه‌شناسی  در واقع علم اندازه‌گیری است که جنبه‌های نظری و عملی آن را شامل می‌شود. دانش جدید اغلب با یک عدد که حاصل یک اندازه‌گیری است، حاصل می‌شود و این عدد با استفاده از یک واحد(یکای کمیت)، استاندارد و تجهیز اندازه‌گیری، بدست می‌آید. اندازه شناسی نه تنها در علوم تجربی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند، بلکه اساس فعالیتهای روزمره ما را نیز تشکیل می‌دهد. براساس تعریف دفتر بین المللی اوزان و مقیاس‌ها، اندازه‌شناسی عبارتست از: علم اندازه‌گیری، که دربرگیرنده تعیین  مقدار تجربی و نظری کمیت در هر شاخه علمی یا صنعتی و با هر سطحی از عدم قطعیت. اندازه‌شناسی به سه شاخه اصلی قابل تقسیم است: اندازه‌شناسی قانونی، اندازه‌شناسی علمی و اندازه‌شناسی صنعتی. امروزه اندازه‌شناسی  در نتیجه‌‌ی  جهانی شدن تجارت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت برطرف نمودن موانع و مشکلات فنی در تجارت، ضروری است. بنابراین ایجاد هماهنگی میان آیین‌نامه‌های ملی و ارزیابی جهت انطباق آنها و همچنین فرآیند تصدیق، امری ضروری است.

بالا