قابلیت ردیابی در کالیبراسیون

ردیابی عبارتست از قابليت ارتباط دادن نتيجه يك اندازه گيري، بدون توجه به اینکه اندازه‌گیری کجا انجام می‌گیرد، با مرجع هاي ملي يا بين المللي از طريق زنجيره ي پيوسته ي مقايسه ها كه همگي عدم قطعيتي معين دارند. برقراری ردیابی به کاربر این اطمینان را می‌دهد که اندازه‌گیری‌های او با عدم قطعیت مشخصی در توافق با استانداردهای ملی می‌باشد. همچنین اطمینان می‌دهد که اندازه‌گیری انجام شده معادل با اندازه‌گیری‌هایی است که سایر کاربران ممکن است با تجهیزاتی دیگر انجام ‌دهند. همچنین از آنجا که استانداردهای نگهداری شده در آزمایشگاه ملی استاندارد ایران در توافق با استانداردهای سایر کشورهاست، کاربر از معادل بودن اندازه‌گیری انجام شده با سایر کشورها نیز اطمینان حاصل خواهد نمود. این موضوع بویژه در زمینه صادرات و واردات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قابلیت ردیابی می‌تواند از طریق کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیری در آزمایشگاه ملی استاندارد یا  کالیبره آن در آزمایشگاه کالیبراسیون تایید شده از طرف سازمان ملی تایید صلاحیت ایران، برقرار گردد.

بالا