کالیبراسیون

بر اساس تعریف دفتر بین المللی اوزان و مقیاس‌ها، کالیبراسیون عبارتست از: عملیاتی که در شرایط مشخص؛ در قدم اول؛ میان مقادیر اندازه‌گیری شده در مرجع(قابل ردیابی به مراجع بین المللی) و مقادیر نشان داده شده در تجهیز اندازه‌گیری همراه با عدم قطعیت رابطه‌ای برقرار می‌کند ؛ در قدم دوم؛ با استفاده از اطلاعات بدست آمده رابطه‌ای جهت تعین نتیجه اندازه‌گیری متناظر با مقدار نشان داده شده، برقرار می‌کند. در جامعه مدرن امروز، دستگاه اندازه‌گیری که برای تعیین مقدار یک کمیت فیزیکی  بکار می‌رود، باید دارای درستی مناسبی باشد. با توجه به نوع دستگاه اندازه‌گیری و شرایطی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، درستی اندازه‌گیری آن در زمانی کوتاه یا در یک دوره زمانی طولانی، کاهش می‌یابد. کالیبراسیون می‌تواند با کنترل و تعیین مقادیر خطاها و عدم قطعیت‌ها در فرآیند اندازه گیری ، آنها را به سطح قابل قبولی برساند. خلاصه اینکه کالیبراسیون دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: درستی تجهیز را بررسی می‌نماید و  قابلیت ردیابی آن را تعیین می‌نماید.

بالا