شرایط و ضوابط

تعاریف

1.خدمات کالیبراسیون: خدماتی هستند که فهرست آنها به تفصیل در جداول زیر بیان شده است و توسط آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ارائه می شود.

2.آزمایشگاه کالیبراسیون: آزمایشگاهی است که ضمن فراهم نمودن بستر های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر، به منظور ارائه خدمات کالیبراسیون از سوی مراجع ذیصلاح تایید صلاحیت شده است.

3.کارشناس کالیبراسیون: کارشناس با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های علوم پایه یا فنی و مهندسی که پس از گذراندن آموزش های لازم در زمینه خدمات کالیبراسیون، دارای گواهینامه معتبر، مهارت و تجربه لازم و کافی جهت ارائه خدمات کالیبراسیون است و مشخصات وی به مراجع ذیصلاح اعلام شده است.

 کلیات

1.براي تعيين بهاء واحد خدمات اين تعرفه تمامي هزينه‌هاي نيروي انساني، تجهیزات و مواد مصرفی منظـور شده و هيچگونه هزينه و يا ضرايب اضافي ديگر، علاوه بر آنچه در اين تعرفه پيش بيني شده است به بهاء خدمات مذكور تعلق نمي گيرد

2.با توجه به اينكه هزينه نیروی انسانی در تمام خدمات کالیبراسیون منظور شده است، حضور عوامـل نامبرده در حين کالیبراسیون الزامي است و براي اين امر هيچگونه حق الزحمه اضافي تعلق نمی گیرد

3.خدمات کالیبراسیون بايـد طبـق ضـوابط، آيـين نامـه هـا، استانداردهاي ملي يا بين المللي انجام گردد. چنانچه آیین نامه و استانداردی وجود ندارد می تواند از دستور العمل های داخلی مرتبط با امور اندازه شناسی استفاده شود

4.ارائه خدمات کالیبراسیون در  حضور مشتري تنها با صلاحديد آزمايشگاه و با درخواست كتبي امكان پذير مي باشد

5.هزینه کالیبراسیون مطابق  آخرین "تعرفه خدمات کالیبراسیون"  مصوب آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دریافت میشود. دستمزد تجهیزاتی که در تعرفه منظور نشده توسط کارشناسان آزمایشگاه محاسبه و پس از توافق، کالیبراسیون آنها انجام میشود

6.برای تجهیزاتی که توسط آزمایشگاه کالیبراسیون  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کالیبره می¬شوند، گواهینامه و برچسب کالیبراسیون المثنی صادر نخواهد شد

7.در خصوص تجهیزاتی كه در حین انجام کالیبراسیون مشخص شود که معیوب بوده و قابلیت کالیبراسیون را ندارند، هزینه کامل مطابق این تعرفه دريافت می‌گردد

8.در خصوص تجهیزاتی که پس از کالیبراسیون "مردود " (REJECT) شناخته مي شوند  هزینه کامل کالیبراسیون مطابق تعرفه مربوطه دریافت می شود

9.چنانچه قبل از پذیرش درخواست و يا در حين اجرای کالیبراسیون خدماتی مورد نياز باشد كه در ايـن تعرفه براي آن ها شرح رديف و يا بهاي واحد پيش بيني نشده است شرح رديف و يا بهاي واحد مورد نظر براساس توافق با درخواست‌کننده تعيين مي شود و پس از توافق غيرقابل تغيير مي باشد

10.هزينه حمل و نقل تجهيزات و افراد بر مبناي يكبار رفت و برگشت از مبدأ به محل درخواست کننده و بالعكس محاسبه مي شـود. بر اساس بند سه مقدمه فصل ششم تعرفه خدمات ژئوتکنیک، حداقل فاصله حمل (رفت و برگشت) در جاده های آسفالتی جمعاً 100 کیلومتر محاسبه می شود مطابق ردیف 60101

11.مبناي تعيين فاصله حمل، نزديكترين راه طبق آخرين دفترچه مسافت هاي وزارت راه و شهرسازی است. در مورد راههايي كـه در دفترچـه يـاد شده مسافتي براي آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن كوتاهترين راه، با تاييد درخواست کننده مسافت حمل تعيين مي شود

12.چنانچه مشتری پس از یک ماه از تاریخ اعلام شده برای تحویل، اقدام به دریافت تجهیزات خود ننماید، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مسئولیتی در قبال آن تجهیزات نخواهد داشت

13.آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نسبت به تحویل تجهیزات زودتر از تاریخ اعلام شده به مشتری هیچ مسئولیتی ندارد

 

الزامات مشتریان

1.تکمیل و ارسال فرم "درخواست کالیبراسیون" (مطابق فرم بخش پیوست) همراه با نامه درخواست رسمی و مکتوب به اداره کل قراردادها و بازاریابی واقع در ستاد شرکت

2.چنانچه درخواست‌کننده  كاليبراسيون را مطابق با استاندارد، روش یا دستورالعمل خاصی مد نظر داشته باشد باید در هنگام ثبت درخواست آن را اعلام نماید

3.پس از پذیرش درخواست، تشکیل پرونده، انجام پیش پرداخت و مشخص شدن تاریخ انجام کالیبراسیون، درخواست کننده باید حداقل 24 ساعت قبل از تاریخ تعیین شده، کلیه تجهیزات مورد نظر را به انبار پذیرش اداره کل قراردادها و بازاریابی تحویل نماید:

آدرس: تهران- انتهای خیابان کارگر شمالی(امیر آباد) نرسیده به خیابان شانزدهم- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- اداره کل امور قراردادها و بازاریابی: 88638396(021)(441داخلی)8-88007953  مسئول پذیش: آقای مهندس ضرغام پور

4.در خصوص تجهیزاتی که کالیبراسیون آنها در محل درخواست‌کننده باید انجام شود اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه، آماده سازی و انجام هماهنگي هایی نظیر آزاد سازی تجهیزات از آزمون های درگیر و آماده شدن آنها برای کالیبراسیون به عهده درخواست‌کننده است. همچنین ضروری است اپراتور تجهیزات مورد کالیبره،  هنگام كاليبراسيون حضور مستمر داشته باشند. در صورتي كه بدليل عواملي مانند ايراد در تجهيزات  درخواست کننده، نبودن اپراتور دستگاه مورد کالیبره و ساير عوامل ناشي از شرايط درخواست کننده، در ارائه خدمات کالیبراسیون تاخير ايجاد شود، هزينه اضافی مطابق ضوابط تعرفه دريافت مي گردد

5.در صورت نیاز به تنظیم یا تعمیر تجهیزات، هماهنگی جهت تعمیرات در داخل یا خارج از شرکت بر عهده درخواست کننده می‌باشد

6.دوره كاليبراسيون تجهیزات (تاریخ انقضاء گواهی نامه های صادر شده) بايد توسط درخواست‌کننده  تعیین شود که در این زمینه می تواند از مدارک سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML D10) استفاده نماید. چنانچه درخواست‌کننده دوره کالیبراسیون دستگاه خود را اعلام نماید، دوره کالیبراسیون در گواهینامه کالیبراسیون درج خواهد شد

  1. درخواست‌کننده هنگام تحویل گرفتن وسایل خود مجاز است تا نسبت به سالم بودن و صحت آنان اطمینان حاصل نماید. بدیهی است پس از تحویل و خروج، هیچگونه مسئولیتی متوجه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نخواهد بود
بالا