کالیبراسیون انواع ترموکوپل های کوره با استفاده از تجهیزات دقیق
بهره گیری از بهترین و دقیق ترین تجهیزات و ابزار مناسب جهت ارائه خدمات با کیفیت کالیبراسیون
ارائه خدمات کالیبراسیون انواع ترموترهای محیطی و آزمایشگاهی
کالیبراسیون انواع محیط های دمایی نظیر انواع اون، انکوباتور، حمام، یخچال و ...

آزمایشگاه دما آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی

آزمایشگاه دما آزمایشگاه کالیبراسیون وزارت راه و شهرسازی یکی از آزمایشگاه های چندگانه آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است که در زمینه ارائه خدمات متنوع در حوزه کمیت دما به ارائه خدمات کالیبراسیون می پردازد. این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع دماسنج، ترموکوپل، اون، انکوباتور، حمام های آبی و غیر آبی، یخچال و ... در آزمایشگاه دما ارائه می شود.  در زمینه خدمات فنی و مهندسی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی  و مکانیک خاک یکی از عمومی ترین تجهیزات و دستگاه ها اون ها و کوره ها می باشند که وظیفه ایجاد یک محیط دمایی همگن با دمای مشخص را دارا می باشند. از سوی دیگر در برخی از آزمون های فنی و مهندسی دسترسی به دماهای زیر صفر و منفی یک الزام می باشد و در این خصوص فریزر و یخچالهای بخصوصی در برخی از آزمون ها مورد استفاده قرار می گیرند که باید به شکل ادواری مورد واسنجی قرار گیرند. کنترل شرایط دمایی یکی آزمون که با بهره گیری از ترمومتر یا ترموکوپل های خاص صورت می پذیرد نقش آزمایشگاه دما را در افزایش سطح کیفی خدمات فنی و مهندسی در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دو چندان می نماید.  . این خدمات در دو بخش ارائه می شود. تجهیزاتی نظیر اون ها، کوره ها و ... که قابلیت جابجایی ندارند در محل استقرار دستگاه و تجهیزات دیگر نظیر ترمومترها و ترموکوپل ها در محل آزمایشگاه دما کالیبره می شوند. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه دما به شرح زیر می باشد:

 

کمیت- سنجه مادی- دستگاه اندازه ­گیری

گستره

بهترین توان اندازه­ گیری ±

دماسنج هاي مايع در شيشه، دوفلزی و سیستم پرشده

-40 - 40 °C

0.06 °C

40 - 300 °C

0.11 °C

دماسنج هاي مقاومتي

منفی 40 - 40 °C

0.06 °C

40 - 300 °C

0. 12 °C

300 - 650 °C

0.6 °C

ترموكوپل

up to 300 °C

1.15 °C

300 - 1100 °C

1.26 °C

1100 - 1200 °C

2.2 °C

محیط های دمایی

(آون، انکوباتور ، یخچال، فریزر ، کوره، حمام آبی و حمام های کالیبراتور )

منفی 40 - 40 °C

0.2 °C

40 - 300 °C

0.35 °C

300 - 1100 °C

1.37 °C

1100 -  1200 °C

2.26 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا